Author: recas

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Eleonora Știrbu,– Șef S.P.A.S.A.M. Recaș
Tel: 0356 177 278

Serviciul Public de Asistenţă Socială Recaş deserveşte comunitatea Recaş şi satele aparţinătoare Herneacova, Izvin, Bazoş, Petrovaselo, Stanciova şi Nadăş (în curs de repopulare) cu o populaţie totală de aproximativ 9.000 de locuitori.

Obiectul serviciului îl constituie acordarea de prestații și servicii sociale cu caracter primar, menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricaror alte persoane aflate în nevoie.

S.P.A.S.A.M. oferă, prin intermediul compartimentelor de profil, următoarele servicii:

COMPARTIMENTUL BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

1. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

 •  Ajutorul social;
 •  Ajutorul încălzire;
 •  Alocaţia pentru susţinerea familiei;
 •  Program P.O.A.D. (program de ajutorare a persoanelor defavorizate;

2. Politici familiale

 •  Alocaţia de stat pentru copii;
 •  Alocaţia de plasament;
 •  Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie;

3. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

 •  Drepturi acordate persoanelor cu handicap în conformitate cu Legea nr. 448/2006;
 •  Bugetele personale complementare acordate lunar persoanelor cu handicap;
 •  Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
 •  Indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
 •  Indemnizaţia lunară de însoţitor pentru persoanele cu handicap vizual;
 •  Alocaţia lunară de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARĂ

Autoritatea tutelară este o instituție a autorităților publice locale, instituție fundamentată de Codul Familiei. Autoritatea tutelară are atribuții privitoare la stabilirea și organizarea tutelei, la supravegherea, controlul și îndrumarea activității de ocrotire a minorului, participă activ la judecarea cauzelor cu minori, precum și a prevenirii separării minorului de părinți. Desfășoară activități de reprezentare, asistență, sprijin persoane vârstnice, persoane puse sub interdicție, persoane bolnave psihic, persoane aflate în situație de risc major, etc.

Desfăşurarea de activităţi specifice în domeniul autorităţii tutelare, reglementate de Codul civil, Codul de procedură civilă şi alte legislaţii, concretizate în următoarele obiective:

 •  Întocmirea acţiunii de instituire tutelă, pe seama minorilor rămaşi fără ocrotire părintească şi reprezentarea acestora la termenele de judecată;
 •  Reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor instituţiei în alte cauze în care se solicită de către instanţele judecătoreşti acte a căror emitere instanţele consideră că este de competenţa instituţiei ca autoritate tutelară;
 •  Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori speciali pe seama minorilor;
 •  Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori speciali pe seama bolnavilor psihici care urmează a fi puşi sub interdicţie;
 •  Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii în vederea instituirii de tutele pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească prin hotărâri judecătoreşti;
 •  Întocmirea inventarului conform codului civil;
 •  Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţie în vederea modificării/anulării dispoziţiei iniţiale emise, ca urmare a schimbării actelor de stare civilă ale tutorelui sau ale interzisului;
 •  Întocmirea de acte privind încuviinţarea efectuării de către tutori a unor acte sau demersuri, dacă acestea răspund unor nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minori cu prezentarea de către tutori a documentelor justificative în acest sens;
 •  Întocmirea de acte privind încuviinţarea efectuării de către tutori a unor acte sau demersuri, dacă acestea răspund unor nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic persoanele puse sub interdicţie judecătorească, cu prezentarea de către tutori a documentelor justificative în acest sens;
 •  Verificarea şi aprobarea în termenele prevăzute de Codul civil a dărilor de seamă anuale ale tutorilor;
 •  Întocmire dări de seamă generale în situaţiile prevăzute de Codul civil, conform Acordului de colaborare încheiat cu instanța de judecată;
 •  Întocmirea de acte privind încuviinţarea efectuării de către tutori a actelor de administrare a bunurilor minorilor sau pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească;
 •  Verificarea îndeplinirii de către tutori asupra modului în care acesta îşi îndeplineşte atribuţiile cu privire la bunurile interzisului;
 •  Întocmirea de anchete sociale şi acţiuni pentru înregistrarea ulterioară şi tardivă a naşterii unor minori;
 •  Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere, la cererea acestora;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea instanţelor judecătoreşti în cauzele de divorţ cu minori, reîncredinţare minori, stabilire pensie de întreţinere;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea notarilor publici, în cauzele de divorţ prin acordul soţilor cu minori;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea instanţelor judecătoreşti în cauzele privind suspendarea sau amânarea executării pedepsei privative de libertate, aflate pe rol;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 •  Monitorizarea şi analizarea situaţiei minorilor, întocmind rapoarte lunare pe o perioadă de minim trei luni, respectiv şase luni, la solicitarea D.G.A.S.P.C.;
 •  Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea părinţilor copilului care nu sunt căsătoriţi, în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului;
 •  Întocmirea de anchete sociale în vederea efectuării expertizei psihiatrice a minorului la solicitarea unităţii sanitare de specialitate care efectuează expertiza;
 •  Întocmirea de anchete sociale din oficiu, la solicitarea persoanelor vârstnice care au încheiat contracte de întreţinere, precum şi la sesizarea de către orice persoană fizică sau juridică interesată, pentru situaţii de neexecutare a obigaţiei de întreţinere;
 •  De asemenea, întocmirea de anchete sociale necesare completării dosarelor în cadrul programului naţional “Bani de liceu”, Bani de rechizite”, Bani pentru calculator”, Burse sociale pentru studenţi”, Burse Sociale, Burse medicale”,etc.
 •  Întocmirea de anchete sociale pentru orientare şcolară în cazul elevilor diagnosticaţi cu dizabilităţi;
 •  De asemenea, se efectuează şi o serie de alte acte ce rezultă din specificul activităţii serviciului.

COMPARTIMENT PROTECȚIA COPILULUI ȘI A FAMILIEI

 •  Asigură managementul de caz pentru copii aflați în situație de risc;
 •  Elaborează și implementează planul de servicii realizat in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa;
 •  Transmite catre DGASPC cererea de instituire a unei masuri de protectie speciala a copilului in cazurile in care nu este posibilamentinerea copilului alaturi de parintii sai dupa acordarea serviciilor si prestatiilor prevazute de planul de servicii;
 •  La incetarea masurilor de protectie speciala prin reintegrarea copilului in familia sa, intocmeste rapoarte lunare pe o perioada de minimum 6 luni, prin care urmareste evolutia dezvoltarii copilului precum si modul in care parintii isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil;
 •  Întocmeste si inainteaza primarului documentatia in vederea emiterii dispozitiei de acordare a prestatiei financiare exceptionale;
 •  Evaluarea socieconomica a familiilor copiilor cu dizabilitati, pentru orientare scolara, profesor de sprijin sau alt sprijin material;
 •  Pentru prevenirea abandonul scolar, ia masuri in vederea reintegrarii scolare daca copiii se sustrag procesului de invatamant;
 •  Identificarea, interventia si monitorizarea copiilor lipsiti de ingrijirea parintilor plecati la munca in strainatate; eliberarea unei dovezi, necesara celor care pleaca la munca in strainatate;
 •  În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui. Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă.
 •  Consilierea persoanelor in cadrul programului cu publicul in domeniul prestatiilor si serviciilor acordate familiilor.
 •  Identifică, evaluează, elaborează, implementează planul de servicii privind copilul aflat în situație de risc și ia măsurile necesare în colaborare cu serviciile specializate pe problematica copilului aflat în situație de risc.

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIO-MEDICALĂ

Prin crearea acestui compartiment s-a urmărit îmbunătățirea serviciilor de asistență socio-medicală primară și specializată pentru copiii din învățământul educațional, aflați în situații de risc de îmbolnăvire. Se încearcă o ameliorare a stării de sănătate în rândul copiilor preșcolari și școlari înscriși în învățământul educațional (aproximativ 800 de copii), pentru care s-a creat acest compartiment.

ACTE NECESARE ȘI FORMULARE

Serviciul Urbanism, Construcții și Protecția Mediului 

1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism   (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde : elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • Plan de situaţie (1 :500) -2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) – 1 copie xerox, eliberate de Primăria Orașului Recaș
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 zile).

 Cererea nu se supune aprobării tacite.

2. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire/ Desfiinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L50/1991 republicată
 • Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism.
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

3. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 • Cerificatul de Urbanism în original.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

4. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30de zile)

Cererea nu se supune aprobării tacite.

5. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei Recas   şi Inspectoratul Regional în Construcții Vest, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Recaș:

 1. Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor însoţită de copia Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare
 2. Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor

B) PENTRU INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII VEST:

 • Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor
 • Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor
 • Mai multe informaţii puteţi afla de pe web site: https://www.isc.gov.ro/formulare.html

6. Model pentru panou de identificare a investiţiei – conform Ordinului nr. 839/12.10.2009

7. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de atestare a edificari construcţiilor:
          1). Dosar cu şină şi planşele pliate;
          
2). Cerere    completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original;
          3). Atunci când solicitantul nu este acelaşi cu proprietarul, se va prezenta procură specială (împuternicire legalizată), în original din partea proprietarului pentru eliberarea Certificatului.;
          4). Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) 

          5). Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru lucrări executate pe baza Autorizaţie de Construcţie emise începând din anul 2002, în 4 exemplare originale cu număr;
          6). Extras C.F. în original şi la zi (valabil 30 zile); *
          7). Extras C.F. colectiv in original si la zi (valabil 30 zile) pentru mansardarile de blocuri;*
          8). Plan parcelar, (in 2 exemplare) cu situaţia conform C.F. şi plan parcelar cu propunerea de intabulare a construcţie, plan de situaţie cu amplasarea construcţiei cu indicarea dimensiunilor construcţiei şi distanţelor de la construcţie la împrejmuire, planuri întocmite de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru, tabele cu situaţia juridică iniţială conform C.F. şi propusă, de intabulare construcţie; **
          9). Copii după: Autorizaţie de Construire, memoriu şi planşele aferente vizate spre neschimbare (plan de amplasare: existent şi propus, planuri orizontale-relevee şi faţade);
         10). Dovada achitari taxei de 0,1+0,5% la I.S.C.;         
          11). Acord notarial proprietar teren (atunci când este cazul) pentru intabulare – original;
          12). Copie act identitate proprietarsau copie certificat de inregistrare  firma emis de O.R.C.
          13). În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;
          14). Contract de vânzare-cumpărare, în original sau legalizat(în original) în cazul în care titularul A.C. nu mai este proprietarul tabular (înscris în C.F.) în care să se precizeze că au fost transmise beneficiile A.C.;
          15). Documentaţia în format digital .
          16). Certificat privind performanta energetica a cladirilor (conform Legii nr.159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, aplicabile pentru procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013, indiferent cand a fost emisa autorizatia de construire)***;
           17).Dovada achitarii regularizarii de taxa la P.O.R.  si la I.S.C.****;

Notă: * Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;
         ** Suprapunere plan parcelar cu plan de situaţie în cazul în care împrejmuirea nu este executată pe limitele de proprietate. Se vor indica distanţele de la construcţie la limitele de proprietate.
          
***Potrivit dispozitiilor art.20 alin. (2) din actul normativ modificat, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.451 din 23/07/2013.
                 **** Dupa inregistrarea documentatiei , i se va calcula beneficiarului valoarea finala a lucrari/taxa de regularizare A.C. daca este cazul

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Acest site web utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți ușurința în utilizare. Sunteți de acord folosind site-ul în continuare.

Politica de Confidențialitate
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support