Acte Necesare si Formulare

ACTE NECESARE ȘI FORMULARE

Serviciul Urbanism, Construcții și Protecția Mediului 

1. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism   (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde : elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • Plan de situaţie (1 :500) -2 copii xerox şi plan de încadrare în zonă (1 :5000) – 1 copie xerox, eliberate de Primăria Orașului Recaș
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30 zile).

 Cererea nu se supune aprobării tacite.

2. Acte necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire/ Desfiinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip întocmită şi semnată/ştampilată de deţinătorul titlului asupra imobilului conf. L50/1991 republicată
 • Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)
 • Extras C.F. individual şi după caz şi/sau colectiv original şi la zi (valabil 30zile)
 • Copie Certificat de Urbanism (valabil)
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri şi/sau studii în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism.
 • Deviz general de lucrări
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Alte avize şi acorduri cerute prin Certificatul de Urbanism.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

3. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Prelungire Certificat de Urbanism (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Certificatului de urbanism (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 • Cerificatul de Urbanism în original.

Cererea nu se supune aprobării tacite.

4. Acte necesare pentru solicitare eliberare /emitere Prelungire Autorizaţie de Construire/desfinţare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

 • Cerere tip
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea Autorizaţiei de Construire (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)
 • Autorizaţia de Construire în original
 • Extras C.F. original şi la zi (valabil 30de zile)

Cererea nu se supune aprobării tacite.

5. După eliberarea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare trebuie comunicate Primăriei Recas   şi Inspectoratul Regional în Construcții Vest, conform Ordinului nr. 839/12.10.2009, următoarele:

a) Pentru Primăria Recaș:

 1. Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor însoţită de copia Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare
 2. Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor

B) PENTRU INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII VEST:

 • Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor
 • Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor
 • Mai multe informaţii puteţi afla de pe web site: https://www.isc.gov.ro/formulare.html

6. Model pentru panou de identificare a investiţiei – conform Ordinului nr. 839/12.10.2009

7. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de atestare a edificari construcţiilor:
          1). Dosar cu şină şi planşele pliate;
          
2). Cerere    completată şi semnată de proprietarul/proprietarii (din C.F.) sau împuternicit cu dovada în original;
          3). Atunci când solicitantul nu este acelaşi cu proprietarul, se va prezenta procură specială (împuternicire legalizată), în original din partea proprietarului pentru eliberarea Certificatului.;
          4). Plan de situaţie (1:500) şi plan încadrare în zonă (1:5000) 

          5). Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru lucrări executate pe baza Autorizaţie de Construcţie emise începând din anul 2002, în 4 exemplare originale cu număr;
          6). Extras C.F. în original şi la zi (valabil 30 zile); *
          7). Extras C.F. colectiv in original si la zi (valabil 30 zile) pentru mansardarile de blocuri;*
          8). Plan parcelar, (in 2 exemplare) cu situaţia conform C.F. şi plan parcelar cu propunerea de intabulare a construcţie, plan de situaţie cu amplasarea construcţiei cu indicarea dimensiunilor construcţiei şi distanţelor de la construcţie la împrejmuire, planuri întocmite de persoană autorizată să execute lucrări de cadastru, tabele cu situaţia juridică iniţială conform C.F. şi propusă, de intabulare construcţie; **
          9). Copii după: Autorizaţie de Construire, memoriu şi planşele aferente vizate spre neschimbare (plan de amplasare: existent şi propus, planuri orizontale-relevee şi faţade);
         10). Dovada achitari taxei de 0,1+0,5% la I.S.C.;         
          11). Acord notarial proprietar teren (atunci când este cazul) pentru intabulare – original;
          12). Copie act identitate proprietarsau copie certificat de inregistrare  firma emis de O.R.C.
          13). În cazul ipotecilor şi/sau interdicţiilor, uzufructului se solicită şi acordul beneficiarului interdicţiei şi/sau ipotecii, uzufructului notate în C.F.;
          14). Contract de vânzare-cumpărare, în original sau legalizat(în original) în cazul în care titularul A.C. nu mai este proprietarul tabular (înscris în C.F.) în care să se precizeze că au fost transmise beneficiile A.C.;
          15). Documentaţia în format digital .
          16). Certificat privind performanta energetica a cladirilor (conform Legii nr.159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, aplicabile pentru procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013, indiferent cand a fost emisa autorizatia de construire)***;
           17).Dovada achitarii regularizarii de taxa la P.O.R.  si la I.S.C.****;

Notă: * Actul de legătură între numerele topografice vechi şi cele din C.F.-urile convertite;
         ** Suprapunere plan parcelar cu plan de situaţie în cazul în care împrejmuirea nu este executată pe limitele de proprietate. Se vor indica distanţele de la construcţie la limitele de proprietate.
          
***Potrivit dispozitiilor art.20 alin. (2) din actul normativ modificat, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.451 din 23/07/2013.
                 **** Dupa inregistrarea documentatiei , i se va calcula beneficiarului valoarea finala a lucrari/taxa de regularizare A.C. daca este cazul

Cererea nu se supune aprobării tacite.

Acest site web utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți ușurința în utilizare. Sunteți de acord folosind site-ul în continuare.

Politica de Confidențialitate
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support