Comisia de Disciplina

Deontologia profesională  în cea mai simplă definiţie este ştiinţa datoriei. Vorbind de deontologie evocăm totdeauna obligaţiile impuse profesioniştilor în exerciţiul profesiilor lor. Deontologia este insă ceva mai mult decât atât, este un ansamblu de principii care îşi au sursa în fundamentele morale ale persoanei şi care influenţează pozitiv întreaga activitate profesională a acesteia.
            Evident, deontologia diferă de la o profesie la alta datorită specificului activităţii desfăşurate, dar are pretutindeni aceeaşi bază: ideea de onestitate şi corectitudine în relaţiile cu persoana care utilizează serviciile profesionistului.
            De-a lungul timpului deontologia a fost asociată mai mult cu profesiile liberale, ale căror îndatoriri erau mai puţin strict codificate şi care s-au constituit ulterior ca elemente ale unui drept disciplinar.
            Codul de conduită al funcționarului public structurat ca un cod de conduită cu dispoziţii normative, a căror încălcare poate atrage răspunderea disciplinară, cuprinde principalele reguli de conduită în profesie, în relaţie cu alte autorităţi şi cu publicul și este reglementat de Legea nr. 7/2004 republicată.    

            Obiectivele Codului de Conduită urmăresc să asigure creșterea calității serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și să contribuie la eliminarea birocrației și a faptelor de coruptie din administrația publică.    
            Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcționarilor puiblici:

   a) suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii; 
   b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea functiei publice; 
   c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare; 
   d) profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate; 
   e) impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice; 
   f) integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin, sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie;
   g) libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri; 
   h) cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de buna-credinta; 
   i) deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

        Comisia de disciplină consituită la nivelul Primăriei orașului Recaș este structură deliberativă, fără personalitate juridica, independentă în exercitarea atributiilor ce îi revin, având competența de a analiza faptele functionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare si de a propune modul de solutionare, prin individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile sau clasarea sesizarii, dupa caz, și funcționează în baza reglementărilor legale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 .
         In cadrul fiecarei autoritati si institutii publice se constituie, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice, o comisie de disciplină.
         Comisia de disciplina are in componență 3 membri titulari, functionari publici definitivi numiti in functia publica pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, iar al treilea membru este desemnat, dupa caz, de organizația sau organizațiile sindicale reprezentative ori de majoritatea functionarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat. Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret.
      Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplina se desemneaza, cate un membru supleant. Membrul supleant isi desfasoara activitatea in absenta membrului titular corespunzator din comisia de disciplina, in cazul suspendarii mandatului membrului titular corespunzator, respectiv in cazul in care mandatul acestuia a incetat inainte de termen, in conditiile prezentei hotarari.
       Membrii titulari si membrii supleanti ai comisiei de disciplina se numesc pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.
        Presedintele comisiei de disciplina se alege prin votul secret al membrilor titulari, dintre acestia. In situatia in care nu se poate intruni majoritatea, va fi ales presedinte membrul care are cea mai mare vechime in specialitate juridica sau, in cazul in care acesta nu exista, membrul care are cea mai mare vechime in functia publica.
        Comisia de disciplina are un secretar titular si un secretar supleant, numiti de conducatorul autoritatii sau institutiei publice pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplina si secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplina.
        Comisia de disciplină competentă să desfașoare procedura disciplinară este cea constituită pentru autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară la data savârșirii faptei sesizate.
        Poate fi desemnat membru in comisia de disciplina functionarul public care indeplineste urmatoarele conditii:

   a) are o buna reputatie profesionala si o conduita corespunzatoare in exercitarea functiei publice;
   b) are studii superioare;
   c) este functionar public definitiv, numit pe perioada nedeterminata;
   d) nu se afla in cazurile de incompatibilitate prevazute la alin. (4) din H.G. nr. 1344/2007

        Atribuțiile administrative ale Comisiei de disciplină:

   a) alege presedintele comisiei de disciplina, in conditiile prezentei hotarari;
   b) primeste sesizarile si toate documentele care ii sunt adresate, dupa ce au fost inregistrate de secretarul comisiei de disciplina;
   c) intocmeste procese-verbale, in conditiile prezentei hotarari;
   d) intocmeste rapoarte, in conditiile prezentei hotarari;
   e) intocmeste orice alte inscrisuri in conditiile prezentei hotarari.

         Principiile activității Comisiei de disciplină:
a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia functionarul public este considerat nevinovat pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara comisiei de disciplina atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedită;
b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia functionarul public are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativa;
   c) contradictorialitatea, conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a asigura persoanelor aflate pe pozitii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
   d) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;

   e) legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;

   f) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;

   g) celeritatea procedurii, conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a procedurilor prevazute de lege si de prezenta hotarare;

   h) obligativitatea opiniei, conform caruia fiecare membru al comisiei de disciplina are obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflata pe rolul comisiei de disciplina.

Eleonora Știrbu,- Președinte – Comisia de Disciplină a Primăriei orașului Recaș, –
Tel: 0356 177 278, 0757 069 264

English EN German DE Hungarian HU Romanian RO Serbian SR