Grupa Sindicala Recas

GRUPA SINDICALĂ A SALARIAȚILOR DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ PRIMARIA ORAȘULUI RECAȘ

Grupa Sindicală a Salariaților din Primăria orașului Recaș este reprezentată de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Primăria Municipiului Timişoara şi din Serviciile Publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin Preşedintele acestuia, afiliată Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație și este compusă din 6o membrii de sindicat, funcționari publici și personal contractual.

Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării F.N.S.A. sunt: democraţia, solidaritatea, independenţa deplină şi reprezentarea autonomă a sindicatelor membre, egalitatea lor în drepturi, exprimarea liberă, respectul opiniei şi alegeri democratice.

Obiectivele principale sunt legate de : reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor săi, apărarea drepturilor fundamentale general-umane (dreptul la muncă şi odihnă, salarii, asigurări sociale, la grevă, asistenţă medicală şi tratament, cultură, instruire etc.), apărarea unor drepturi specifice derivate din calitatea de salariat în administraţia publică cum sunt: stabilitatea în muncă indiferent de alternarea la putere a diferitelor partide politice, garantarea, prin legi speciale, a unei protecţii eficiente, a demnităţii şi integrităţii fizice şi psihice în raporturile cu cetăţenii şi lucrătorii altor instituţii, dreptului de a formula neîngrădit concluziile şi propunerile, ca urmare a exercitării atribuţiunilor de serviciu specifice, asigurării unor salarii care să permită un mod de viaţă decent şi să înlăture tentaţia corupţiei, a abuzurilor.

Temei legal: Legea nr.62/2011 republicată privind dialogul social reglementează condițiile în care persoanele incadrate cu contract individual de munca, functionarii publici și funcționarii publici cu statut special în conditiile legii, membrii cooperatori și agricultorii încadrati in munca au dreptul, fără nicio îngradire sau autorizare prealabilă, să constituie și/sau să adere la un sindicat.

Scopul urmărit este de apărare a demnităţii, drepturilor şi intereselor legitime, profesionale, economice, sociale şi culturale ale tuturor membrilor săi, de dezvoltare a sentimentului de colegialitate, solidaritate între membrii de sindicat, precum şi între toţi angajaţii care nu sunt membrii de sindicat, de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi viaţă ale membrilor săi.

Îndatoririle sindicatului:

  • a) să menţină permanent legătura cu conducerile primăriilor, serviciilor publice, direcţiilor şi a oricăror alte instituţii ori autorităţi publice în care sindicatul are membrii cotizanţi, în scopul realizării unei informări reciproce privind activitatea din cadrul instituţiei şi cea sindicală;
  • b) să reprezinte membrii de sindicat în faţa conducerii instituţiei, precum şi în faţa organelor de stat şi a altor instituţii;
  • c) să participe la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă şi acordurilor colective de muncă precum şi la elaborarea şi avizarea regulamentelor interne ale instituţiilor;
  • d) să organizeze acţiuni de întrajutorare între membrii de sindicat, inclusiv acordarea de asistenţă juridică gratuită, celor care se află într-un litigiu de muncă sau în procedura cercetării abaterilor disciplinare;
  • e) să acţioneze pentru organizarea de activităţi culturale, sportive şi recreative, obţinerea de locuri de odihnă şi tratament pe timpul concediilor;
  • f) să se implice în soluţionarea conflictelor de muncă.

Membrii de sindicat sunt funcţionarii publici și personal contractual salariați ai Primăriei orașului Recaș, fără deosebire de calificare profesională, funcţie, naţionalitate, sex, vârstă sau convingere religioasă, politică, care cunosc şi respectă prevederile Statutulu , se înscriu (aderă) în sindicat.

Calitatea de membru al sindicatului se dobândeşte prin înscrierea în sindicat care se face prin completarea de către persoana interesată a unei cereri tipizate. Este interzisa orice interventie din partea autoritatilor publice, a angajatorilor și a organizatiilor acestora de natura sa limiteze ori sa impiedice exercitarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare.

Fondurile sindicatului provin din: cotizaţia lunară de1% din venitul brut lunar al fiecărui membru de sindicat şi se reţine de la salariat pe statul de plată, cotizaţia lunară de 5 lei pentru membrii de sindicat care se află în concediu fără plată, taxa de înscriere de 10 lei, donaţii, sponsorizări, manifestări culturale şi sportive, publicaţii şi orice alte activităţi aducătoare de venituri care sunt conforme legilor în vigoare.

Sindicatul Liber al Salariaţilor din Primăria Municipiului Timişoara şi din Serviciile Publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara are personalitate juridică, fiind înscris în registrul de persoane juridice al Judecătoriei Timişoara.

ELEONORA ȘTIRBU- Reprezentant Grupă Sindicală a Primăriei orașului Recaș, – 
Tel. 0757 069 264

TIBERIU NEGREI- Presedinte Sindicat Primăria Municipiului Timișoara – 
Tel. 0729 085 938

English EN German DE Hungarian HU Romanian RO Serbian SR